توضیح در مورد هر کدام از سرویس های مربوط به لوازم خانگی