هر چه دل تنگت می خواهد بگو !

هر لحظه از شبانه روز آماده ی شنیدن نظرات ,  انتقادات شما هستیم

برای ارتباط با ما می توانید از راه های زیر استفاده کنید

Telegram : @OsaFix

Instagram : @Osa.Fix

E-Mail : OsaFixReq@gmail.com

و یا اینکه از فرم زیر استفاده کنید

می شنویم و عمل می کنیم